przejdź do treści strony
Używamy plików "cookies" w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz do zbierania zagregowanych statystyk. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz tu. x
Jesteś tutaj: Strona główna » ABC Prywatyzacji » Pytania i odpowiedzi
A+ a-

Pytania i odpowiedzi

W związku z zapowiadaną przez MSP sprzedażą części akcji przez GPW, związaną ze stabilizacją rynku, na forach internetowych pojawiły się spekulacje na temat uwolnienia akcji pracowniczych. W związku z powyższym mam pytanie: akcje pracownicze należą do puli B. Czy do uwolnienia konieczna jest sprzedaż 1 akcji z puli B, czy też wystarczy sprzedaż dowolnego pakietu na GPW przez MSP?

Na wstępie należy wyjaśnić, iż do chwili obecnej zostały wyemitowane trzy serie akcji ENEA S.A.:

  • akcje serii A (zwykłe na okaziciela) – aktualnie wszystkie w posiadaniu Skarbu Państwa (dalej „SP”);
  • akcje serii B (zwykłe imienne) – aktualnie wszystkie w posiadaniu SP - w całości przeznaczone do zbycia na rzecz uprawnionych pracowników;
  • akcje serii C (zwykłe na okaziciela) – objęte przez pozostałych (poza SP) akcjonariuszy ENEA S.A.

Moment „uwolnienia akcji pracowniczych”, czyli – jak należy rozumieć powyższe pytanie – moment przystąpienia przez SP do zbywania akcji na rzecz pracowników, określa przepis art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji. W myśl tego przepisu prawo do nieodpłatnego nabycia akcji powstaje, co do zasady, po upływie 3 miesięcy od dnia zbycia przez Skarb Państwa, na zasadach ogólnych, pierwszych akcji skomercjalizowanej spółki i wygasa z upływem 24 miesięcy od dnia powstania tego prawa.

Jak z powyższego wynika, uruchomienie procesu dystrybucji akcji wśród pracowników uzależnione jest tylko od faktu zbycia pierwszych akcji Skarbu Państwa na zasadach ogólnych, bez żadnych dodatkowych wymogów (w szczególności co do rodzaju lub serii zbywanych akcji). Tak więc w przypadku akcji ENEA S.A. do „uwolnienia akcji pracowniczych” wystarczy zbycie przez Skarb Państwa choćby jednej posiadanej akcji, czyli aktualnie akcji serii A lub serii B. Ten drugi wariant (zbycie w pierwszej kolejności akcji serii B) nie wydaje się jednak prawdopodobny, gdyż wszystkie akcje tej serii zostały przeznaczone do objęcia przez pracowników, co oznacza, że ich zbycie będzie w całości następować na zasadach preferencyjnych, a nie ogólnych, a więc, co do zasady, w drugiej kolejności.


Dlaczego po osobie nieżyjącej w momencie składania oświadczeń do nabycia praw do akcji, spadkobiercy nie mają prawa do akcji, a ta osoba przepracowała sporo lat w firmie i na dzień 1.09.1993 roku pracowała w zakładzie?

Obowiązująca wówczas regulacja w zakresie nabywania prawa do nieodpłatnych akcji (ust­awa o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych z 1990 r.) wymagała złożenia oświadczenia o zamiarze nabycia akcji osobiście przez zainteresowanego pracownika, gdyż nie przewidywała, niestety, możliwości składania takich oświadczeń przez spadkobierców zmarłego pracownika (uprawnienie do złożenia takiego oświadczenia, jako uprawnienie o charakterze osobistym nie podlegało zaś dziedziczeniu na zasadach ogólnych). Zarazem złożenie takiego oświadczenia było (i nadal jest) podstawowym warunkiem, aby w ogóle doszło do powstania prawa do nabycia nieodpłatnych akcji. Niewątpliwe było to rozwiązanie krzywdzące dla rodzin zmarłych pracowników, zwłaszcza tych z długoletnim stażem. Dlatego aktualnie obowiązująca ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji, od niedawna, dopuszcza możliwość składania tego rodzaju oświadczeń przez spadkobierców pracownika, ale regulacja ta nie przewiduje możliwości wstecznego „uzupełniania” brakujących oświadczeń.


Jak będą postrzegani (staż zatrudnienia) pracownicy uprawnieni do nabycia nieodpłatnie akcji, którzy przeszli 1 grudnia 1996 r. do tworzonych przez energetykę spółek-córek i do tej pory są tam zatrudnieni?

To czy okres pracy pracownika w spółce-córce zalicza się do stażu pracy, od którego zależeć będzie liczba przyznanych pracownikowi akcji, zależy od tego na jakich zasadach nastąpiło przejście pracownika ze spółki macierzystej do spółki-córki. Załóżmy dwa warianty takiego „przejścia”:

  1. na podstawie art. 231 Kodeksu pracy (w związku z przejściem części lub całości zakładu pracy na innego pracodawcę) albo
  2. na zasadach art. 1741 Kodeksu pracy (urlop bezpłatny w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy).

W pierwszym przypadku, tj. przejścia w trybie art. 231 Kp, okres pracy w spółce-córce nie podlega niestety zaliczeniu do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia do akcji. Istotą tego przejścia jest bowiem wstąpienie nowego pracodawcy (tu: spółki-córki) w stosunek pracy z pracownikiem w miejsce dotychczasowego pracodawcy. Innymi słowy, spółka-córka ma w tym przypadku status następcy prawnego spółki powstałej z komercjalizacji przedsiębiorstwa (spółki-matki). Tymczasem w myśl przepisów ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz rozporządzenia wykonawczego do tej ustawy zaliczeniu do stażu pracy, od którego zależy wymiar (liczba) nieodpłatnych akcji podlegają jedynie okresy zatrudnienia pracownika u trzech kategorii pracodawców: w komercjalizowanym przedsiębiorstwie państwowym, u jego poprzednika oraz w spółce powstałej w wyniku komercjalizacji ww. przedsiębiorstwa. Przepisy prawa nie przewidują natomiast doliczania stażu pracy nabytego z tytułu zatrudnienia u następcy prawnego spółki powstałej w wyniku komercjalizacji.

W przypadku zastosowania drugiego wariantu przejścia, tj. okresowego urlopowania pracownika (urlop bezpłatny) w celu wykonywania pracy w spółce-córce na zasadzie art. 1741 Kp (tj. w ramach porozumienia pomiędzy spółką macierzystą i spółką córką, za zgodą pracownika), okres pracy w tej spółce zalicza się do stażu pracy, od którego zależy liczba przysługujących pracownikowi nieodpłatnych akcji. Zgodnie bowiem z art. 1741 Kp § 2 Kodeksu pracy okres takiego urlopu bezpłatnego (udzielanego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy i na podstawie porozumienia między zainteresowanymi pracodawcami) podlega zaliczeniu do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze (a więc i prawo do nieodpłatnych akcji) u dotychczasowego pracodawcy. Jedynym warunkiem jest „powrót” pracownika z urlopu do macierzystego pracodawcy przed momentem realizacji uprawnień (tu: nabyciem akcji).


Ile akcji jest przeznaczonych dla uprawnionych pracowników?

Obecn­ie 41.638.955 akcji jest przeznaczonymi do nieodpłatnego nabycia przez pracowników. Są to akcje serii B.­


­Kto decyduje o przydziale określonej liczby akcji?

O przydziale określonej liczby akcji przypadających na każdą z wyodrębnionych grup decyduje zarząd spółki w porozumieniu ze związkami zawodowymi działającymi w spółce. O podziale na grupy szczegółowo pisaliśmy w biuletynie z dnia 22 września br.


Jestem pracownikiem Grupy od ponad 13 lat, czy mam prawo do nieodpłatnego nabycia akcji?

Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji prywatyzowanej spółki reguluje Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji. W tym przypadku ma zastosowanie art. 2 ust. 5 Ustawy, który wyraźnie wskazuje uprawnione osoby. Między innymi jest mowa o tym, że osoba uprawniona to taka, która w dniu wykreślenia z rejestru przedsiębiorst­wa państwowego była pracownikiem tego przedsiębiorstwa. Ustawa ta nie daje prawa nieodpłatnego nabycia akcji osobom będącym pracownikami spółki prawa handlowego powstałej na bazie komercjalizowanego przedsiębiorstwa państwowego, którzy zaczęli pracę po komercjalizacji, niezależnie jakim stażem pracy mogą się oni wykazać. Nawet tak długi, bo aż 13-letni staż pracy w spółce
nie uprawnia wi­ęc do nieodpłatnego nabycia akcji. W niektórych przypadkach staż ten może być jeszcze dłuższy, a mimo to pracownicy nie będą mieli takiej możliwości.


W Biuletynie prywatyzacyjnym z dn. 15.09.2009 r. zostało napisane: „Uprawnienia do nieodpłatnego nabycia akcji przyznawane są pracownikom według dwóch kryteriów, tj. z racji zatrudnienia w komercjalizowanym przedsiębiorstwie w dniu jego wykreślenia z rejestru oraz kryterium stażu pracy w komercjalizowanym przedsiębiorstwie. Warunkiem uzyskania prawa do nieodpłatnego nabycia akcji spółki bądź do otrzymania jego ekwiwalentu było złożenie przez pracownika w ciągu sześciu miesięcy od dnia wpisania spółki do rejestru pisemnego oświadczenia o zamiarze nabycia akcji. Z uprawnienia tego skorzystało ponad 10 tys. pracowników Grupy Kapitałowej ENEA.”
1. Nie wiem o jaki rejestr chodzi i czy ważny jest dzień wykreślenia czy wpisania do rejestru.
2. Pracuję w ENEA Operator od 01.02.2008 r. Czy mam szanse na akcje?

ad 1. Komercjalizacja przedsiębiorstwa państwowego polega na przekształceniu w całości przedsiębiorstwa państwowego (w rozumieniu art. 55 1 kc) w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjną prawa handlowego. Powstaje jednoosobowa spółka Skarbu Państwa. W momencie komercjalizacji spółka jest wykreślana z rejestru przedsiębiorstw państwowych i wpisywana do krajowego rejestru sądowego Wykreślenie z rejestru przedsiębiorstw państwowych następuje z urzędu z dniem wpisu do KRS (dawniej rejestr handlowy).

ad 2. Komercjalizacja Enei miała miejsce do października 1993 r. i uprawnienia do akcji nabyli pracownicypracujący w tym czasie.

 

 

Dodatkowe informacjeUwaga!

Powyższe pytania i odpowiedzi mają jedynie charakter informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do podejmowania działań ani wywodzenia skutków prawnych.